[Close] 

Ruby Utvecklare Fr Back-End System

Company Name:
Arca24.com
Salary period: Annual
ARBETSUPPGIFTER OCH KOMPETENSVi sà ker en ingenjà r som gillar att ta ansvar fà r sina leveranser och à r van att jobba sjà lvstà ndigt. Du skall ha programerat i Ruby sedan tidigare och ha jobbat med back-end. Du skall à ven vara bekvà m med att jobba i en Unixmiljà .
Erfarenhet av Jenkins, JavaScript och CoffeeScript à r meriterande. Har du à ven jobbat inom fordonsindustrin à r detta ett stort plus.
PERSONLIGHET OCH ENGAGEMANG
Personliga egenskaper som vi và rdesà tter à r din fà rmà ga att agera sjà lvstà ndigt och affà rsmà ssigt. Du à r positiv, utà triktad och drivande med fà rmà ga att skapa och upprà tthà lla goda relationer med và ra kunder. Du stimuleras av problemlà sning och anvà nder din kreativitet till att hitta nya là sningar. Naturligtvis har du ett genuint teknikintresse! Du anser att din là n ska stà i relation till din kompetens och vidare delar vi ansvaret med dig fà r att upprà tthà lla och utveckla din konkurrenskraftiga konsultprofil. Stor vikt kommer att là ggas vid personlig là mplighet.
OM ALTENPà Alten utvecklar och levererar vi kompetens fà r và rldsledande fà retag genom Sveriges mest engagerade teknik och IT-konsulter. Và ra kunder à terfinns inom branscher som Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace och Industry och vi à r verksamma genom hela produktutvecklingskedjan. Som en del av Alten Group har vi à ver 16.000 medarbetare och verksamhet i 16 là nder.
Det à r và r à vertygelse att à kta engagemang skapas genom valfrihet och mà jligheten att pà verka sin egen personliga utveckling - và r affà rsmodell ger den mà jligheten. Denna valfrihet gà r att vi kan erbjuda và ra kunder de mest engagerade konsulterna, oavsett uppdrag.
Và lkommen med din ansà kan!

Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.