[Close] 

Full-Stack Web Developer

Company Name:
Arca24.com
Salary period: Annual
Additional classifications: Engineering
à r du en erfaren "Full-Stack" webb utvecklare och har nà gra à rs gedigen erfarenhet frà n en internationell miljà ? Brinner du fà r agila metoder, webbutveckling och att arbeta tvà rfunktionellt?
ARBETSUPPGIFTER OCH KOMPETENS
Kan du bygga dynamiska, intuitiva och funktionsrika webb-appar utan att gà ra det komplicerat? Gillar du konsultrollen och brinner fà r att gà ra kunderna nà jda? Leverera med hà g kvalitet, kostnadseffektivt, i tid och inom budget? à r du en lagspelare som à r ansvarsfull, affà rsmà ssig och gà rna antar utmaningar? à r du fà rà ndringsbenà gen, har là tt fà r att là ra nytt och fà rmà ga att agera affà rsmà ssigt? Om detta stà mmer in pà dig vill vi gà rna ha din ansà kan.
Và ra à nskemà l à r att du:
⠢à r en senior Full-Stack utvecklare med goda referenser frà n flera projekt
⠢à r en grym server-side utvecklare med erfarenhet av interaktiva, datadrivna applikationer (REST, RoR, ASP.NET, nodejs, etc)
⠢behà rskar det senaste inom Front-end (JS, HTML, CSS)
⠢har erfarenhet frà n nà gra av de vanligaste JS-ramverken (Angular, Knockout, Backbone, Durandal, Ember eller andra MVC frameworks)
⠢à r en sann lagspelare som brinner fà r agila metoder, (Scrum, eXtreme Programing, CI, TDD, Kanban)
⠢à r nyfiken och gillar att snappa upp och testa nya tekniker
⠢delar gà rna med dig av dina kunskaper och erfarenheter
⠢har en relevant examen och behà rskar svenska och engelska sprà ket
Du kommer att fà mà jlighet att ta en nyckelroll i ett av và ra scrum team, ett team som prà glas av laganda med engagerade och trevliga kollegor. Du kommer att arbeta tvà rfunktionellt med design, interaktionsdesign, systemdesign, mjukvaruutveckling, integration, test och testramverk. Vi har flera spà nnande och utmanande projekt som skall levereras till và ra globala kunder.
PERSONLIGHET OCH ENGAGEMANG
Personliga egenskaper som vi và rdesà tter à r din fà rmà ga att agera sjà lvstà ndigt och affà rsmà ssigt. Du à r positiv, utà triktad och drivande med fà rmà ga att skapa och upprà tthà lla goda relationer med và ra kunder. Du stimuleras av problemlà sning och anvà nder din kreativitet till att hitta nya là sningar. Naturligtvis har du ett genuint teknikintresse! Du anser att din là n ska stà i relation till din kompetens och vidare delar vi ansvaret med dig fà r att upprà tthà lla och utveckla din konkurrenskraftiga konsultprofil. Stor vikt kommer att là ggas vid personlig là mplighet.
OM ALTEN
Alten System och Applikationsutveckling à r en del av Alten Sverige AB. Vi utvecklar och levererar appar/webbappar och system. Vi à r kà nda fà r att vara agila, leverera med kvalitet, i tid och inom budget. Det à r nà got vi và rnar om och vill fortsà tta var kà nda fà r.
Pà Alten utvecklar och levererar vi kompetens fà r và rldsledande fà retag genom De mest engagerade teknik och IT-konsulterna. Và ra kunder à terfinns inom branscher som Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace och Industry och vi à r verksamma genom hela produktutvecklingskedjan. Som en del av Alten Group har vi à ver 16.000 medarbetare och verksamhet i 16 là nder. Det à r và r à vertygelse att à kta engagemang skapas genom valfrihet och mà jligheten att pà verka sin egen personliga utveckling - và r affà rsmodell ger den mà jligheten. Denna valfrihet gà r att vi kan erbjuda và ra kunder de mest engagerade konsulterna, oavsett uppdrag.
Và lkommen med din ansà kan!

Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.