[Close] 

Junior Business Manager

Company Name:
Arca24.com
Salary period: Annual
Alten Sweden sà ker nu efter Juniora Business Managers till Gà teborg. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande miljà med tydlig karrià rtrappa, utbildningar och coaching.
ARBETSUPPGIFTER OCH KOMPETENSTjà nstefà rsà ljning
Skapa och utveckla nya affà rsmà jligheter genom kontakt med befintliga och nya kunder. Ny- och merfà rsà ljning av projekt och tjà nster genom kontinuerliga kundkontakter och kundaktiviteter à r dina viktigaste arbetsuppgifter.
Rekrytering
Attrahera nya medarbetare genom att delta pà event och arbetsmarkandsdagar.
Ansvara fà r urval, rekrytering och anstà llning av nya konsulter.
Ledarskap
Personalansvar fà r konsulter. Ansvara fà r aktiviteter, mà ten och uppfà ljning.
Ansvara fà r konsulternas utveckling och karrià rplan.
Ansvara fà r ekonomisk uppfà ljning och mà luppfyllnad.
BAKGRUND OCH KOMPETENSDu har en Masterexamen med affà rs- eller teknikinriktning och nà gra à rs erfarenhet, gà rna inom tjà nstefà rsà ljning med fokus pà kundkontakt. Du talar och skriver flytande svenska och engelska och har mycket goda kunskaper i Officepaketet.
Du à r en god lyssnare och kommunikatà r och trivs med att à vertyga och samverka med andra. Jobbet stà ller hà ga krav pà ansvarstagande, mà lfokus och laganda. Du visar pà engagemang och initiativfà rmà ga samt fà redrar att ha en hà g aktivitetsnivà fà r att nà uppsatta och ambitià sa mà l.
OM ALTENPà Alten utvecklar och levererar vi kompetens fà r và rldsledande fà retag genom De mest engagerade teknik och IT-konsulterna. Và ra kunder à terfinns inom branscher som Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace och Industry och vi à r verksamma genom hela produktutvecklingskedjan. Som en del av Alten Group har vi à ver 16.000 medarbetare och verksamhet i 16 là nder.
Det à r và r à vertygelse att à kta engagemang skapas genom valfrihet och mà jligheten att pà verka sin egen personliga utveckling - và r affà rsmodell ger den mà jligheten. Denna valfrihet gà r att vi kan erbjuda và ra kunder de mest engagerade konsulterna, oavsett uppdrag.
Rekryteringsarbetet pà gà r là pande.
Và lkommen med din ansà kan!

Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.