[Close] 

Teknisk Expert Inom Stolsstruktur

Company Name:
Arca24.com
Salary period: Annual
à r du teknisk expert som vill arbeta med utvecklingen av stolsstrukturen hos en av và ra kunder inom fordonsindustrin? Just nu kan vi erbjuda ett uppdrag dà r du arbetar i en innovativ och internationell miljà .
ARBETSUPPGIFTER OCH KOMPETENS
Som teknisk expert kommer du att ansvara fà r utvecklingen av stolsstrukturen fà r bà de bakre och frà mre stolsstuktur, leda utformningen av stolsstukturen och se till att strukturen mà ter kvalitet, prestanda, samt funktionella mà l. Du kommer à ven att stà dja projekt med teknisk input, utveckla krav och riktlinjer, och leda leverantà rsutveckling.
Fà r att trivas i rollen ser vi gà rna att du har minst 5 à rs erfarenhet av att arbeta inom stolsstruktur. Du ska ha erfarenhet av att leda projekt och arbetat med konceptframtagning samt ha stark teknisk kunskap om stolens uppbyggnad. Det à r viktigt att du har fà rstà else fà r mekanismer sà som stolens rà relse, verktyg, metaller, svetsningar och montering. Gà rna att du à r konstruktà r med lite hà llfasthetsberà kning i grunden. Du bà r tala och skriva pà Engelska obehindrat dà du arbetar med intressenter frà n andra delar av và rlden. Rollen kommer att krà va en del resande. Det à r meriterande om du har erfarenhet av Catia V5 och teamcenter.
PERSONLIGHET OCH ENGAGEMANG
Personliga egenskaper som vi và rdesà tter à r din fà rmà ga att agera sjà lvstà ndigt och affà rsmà ssigt. Du à r positiv, utà triktad och drivande med fà rmà ga att skapa och upprà tthà lla goda relationer med và ra kunder. Du stimuleras av problemlà sning och anvà nder din kreativitet till att hitta nya là sningar. Naturligtvis har du ett genuint teknikintresse! Du anser att din là n ska stà i relation till din kompetens och vidare delar vi ansvaret med dig fà r att upprà tthà lla och utveckla din konkurrenskraftiga konsultprofil. Stor vikt kommer att là ggas vid personlig là mplighet.
OM ALTENPà Alten utvecklar och levererar vi kompetens fà r và rldsledande fà retag genom De mest engagerade teknik och IT-konsulterna. Và ra kunder à terfinns inom branscher som Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace och Industry och vi à r verksamma genom hela produktutvecklingskedjan. Som en del av Alten Group har vi à ver 16.000 medarbetare och verksamhet i 16 là nder.
Det à r và r à vertygelse att à kta engagemang skapas genom valfrihet och mà jligheten att pà verka sin egen personliga utveckling - và r affà rsmodell ger den mà jligheten. Denna valfrihet gà r att vi kan erbjuda và ra kunder de mest engagerade konsulterna, oavsett uppdrag.
Và lkommen med din ansà kan!

Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.